Regulaminy

Regulamin Organizacyjny Niepublicznego Żłobka „LUCKY BABY” w Grudziądzu

Informacje podstawowe
1. Żłobek Niepubliczny „Lucky Baby ” mieści się przy ul. Chełmińskiej 206 w Grudziądzu
2. Żłobek Niepubliczny „Lucky Baby ” sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.
3. Żłobek Niepubliczny „Lucky Baby ” jest czynny w godzinach od 6:30 do 16:30 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, dwóch pierwszych tygodni lipca oraz dni określonych w umowie na opiekę żłobkową.

Bezpieczeństwo Dzieci
4. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie.
5. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko.
7. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
8. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności.

Organizacja
9. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć ubranka na zmianę (piżama, rajstopy, bluzki, spodnie, papcie) . Rodzic oddając dziecko udziela wszelkich ważnych informacji dotyczących dziecka.
10. Organizację zajęć i rytmu dnia dla grup określa Ramowy Plan Dnia .
Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dzieci.
11. Dziecko może zostać zapisane do Niepublicznego Żłobka „Lucky Baby” w:
A- pełnym wymiarze godzin – maksymalnie do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
B- na godzinki (karnet) – godziny pobytu dziecka uzgadniane indywidualnie z rodzicami.

Żywienie
12. Informacje dotyczące żywienia:
Dziecko korzysta wyłącznie z posiłku oferowanego w żłobku
Każdego dnia proponujemy dzieciom 4 posiłki :
1 i 2 śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje
Żywienie dzieci w żłobku : dzieci spożywają posiłki w salach
Grupa niemowląt spożywa posiłki według indywidualnych potrzeb dzieci.
Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci

Odpoczynek
Niemowlęta odpoczywają według własnego harmonogramu w wydzielonej do tego celu sypialni.
Każde dziecko posiada oznakowany sprzęt przeznaczony do odpoczynku ( leżak, łóżeczko, wózek)
Pościel placówka pierze na własny koszt

Opłaty za żłobek
13. Opłata (czesne) za pobyt dziecka w Niepublicznym Żłobku „Lucky Baby” wynosi:
A – 1000 zł
B – wg taryfikatora karnetów
C – 850 PLN osoby biorące udział w Projekcie Maluch 2018 do 31.12.2018
D – 200 zł dla osób biorących udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
14. Stawka żywieniowa jest odliczana w przypadku zgłoszonej prawidłowo nieobecności dziecka
15. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne do 5 dnia każdego miesiąca.
Brak dokonania opłaty w terminie do 5 dnia miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 – dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.
16. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości zawartej w umowie na opiekę żłobkową
17. Wszelkie opłaty na poczet Niepublicznego Żłobka „Lucky Baby ” wnoszone będą przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy.
Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/opiekunów są bezzwrotne, za wyjątkiem stawki żywieniowej.

Postanowienia końcowe
18 . Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę Niepublicznego Żłobka „Lucky Baby” zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Pracownicy Niepublicznego Żłobka „Lucky Baby” zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.
19. Szczegółowe zasady działalności Niepublicznego Żłobka „Lucky Baby” określa Statut oraz umowa na opiekę Żłobkową

Regulamin sporządził
Dyrektor ds. Dydaktycznych
mgr Emilia Szumotalska

Regulamin zwrotu za zgłoszone nieobecności ze wsparcia ze środków Unii Europejskiej i/lub Resortowego Programu Maluch

Zgodnie z zapisami umowy na opiekę żłobkową rodzicom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za prawidłowo zgłoszoną nieobecność w wysokości określonej w umowie za każdy dzień prawidłowo zgłoszonej nieobecności tj. dokonanej za pośrednictwem serwisu iPrzedszkole do godz. 15.00 dnia poprzedzającego.

Nieobecność zgłoszona w piątek po godz. 15.00 w sobotę i niedzielę upoważnia do zwrotu stawki żywieniowej od wtorku
W miesiącu lipcu wartość czesnego jest stała i określona ryczałtem tzn. nie odliczane są nieobecności.

Aby otrzymać zwrot stawki należy:
1. Złożyć w sekretariacie placówki lub dostarczyć pocztą elektroniczną na obowiązującym druku na adres sekretariat@e-mc2.eu wniosek o zwrot stawki żywieniowej

2. Wniosek o zwrot stawki żywieniowej musi zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko dziecka
• wskazane dni za które wnioskują Państwo o zwrot
• podany nr konta bankowego oraz dane właściciela rachunku
• czytelnie podpisany wniosek, w przypadku złożenia wniosku pocztą elektroniczną przesłanie wniosku z adresu zgłoszonego jako kontaktowy w ankiecie która jest integralną częścią umowy

Okres rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy

Wnioski o zwrot stawki żywieniowej przyjmujemy od 1 do 10–go każdego miesiąca, za okresy poprzednie

Zwroty stawek żywieniowych organ prowadzący dokonuje w terminie 30 dni od daty w którym rozliczy środki przekazywane w związku z realizacją projektów unijnych lub/i Resortowego Programu Maluch. Zwrotu dokonuje na wskazany nr konta bankowego.

Żłobek zwróci stawki żywieniowe wyłącznie do kwoty uiszczanych opłat w danym miesiącu, pomniejszone o otrzymywane wsparcie z programów realizowanych przez placówkę a w których uczestniczy rodzic/ opiekun prawny.

Zgodnie z umową na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz programu Maluch rodzic / opiekun prawny objęty wsparciem projektów na skutek zwrotów stawek żywieniowych nie może osiągnąć dochodu.

Rodzicom / opiekunom prawnym których saldo rozliczeń wskazuje jakiekolwiek zaległości, nie dokonuje się zwrotu do czasu uregulowania zobowiązań.

Rodzic / opiekun prawny którego umowa zostaje rozwiązana z dniem 31 sierpnia zobowiązany jest złożyć wniosek do dnia 10 września. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o zwrot E=mc2

Regulamin zwrotu za zgłoszone nieobecności

Zgodnie z zapisami umowy na opiekę żłobkową rodzicom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za prawidłowo zgłoszoną nieobecność w wysokości określonej w umowie za każdy dzień prawidłowo zgłoszonej nieobecności tj. dokonanej za pośrednictwem serwisu iPrzedszkole do godz 15.00 dnia poprzedzającego.

Nieobecność zgłoszona w piątek po godz 15.00 w sobotę i niedzielę upoważnia do zwrotu stawki żywieniowej od wtorku
W miesiącu lipcu wartość czesnego jest stała i określona ryczałtem tzn. nie odliczane są nieobecności.

Aby otrzymać zwrot stawki należy:
1. Złożyć w sekretariacie placówki lub dostarczyć pocztą elektroniczną na obowiązującym druku na adres sekretariat@e-mc2.eu wniosek o zwrot stawki żywieniowej
2. Wniosek o zwrot stawki żywieniowej musi zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko dziecka
• wskazane dni za które wnioskują Państwo o zwrot
• podany nr konta bankowego oraz dane właściciela rachunku
• czytelnie podpisany wniosek, w przypadku złożenia wniosku pocztą elektroniczną przesłanie wniosku z adresu zgłoszonego jako kontaktowy w ankiecie która jest integralną częścią umowy

Okres rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy

Wnioski o zwrot stawki żywieniowej przyjmujemy od 1 do 10–go każdego miesiąca, za okresy poprzednie

Od 10-15 każdego miesiąca organ prowadzący sprawdza prawidłowość złożonych wniosków

W terminie 15-20 organ prowadzący dokonuje zwrotu na wskazany nr konta bankowego

Rodzicom (opiekunom prawnym) których saldo rozliczeń wskazuje jakiekolwiek zaległości, nie dokonuje się zwrotu do czasu uregulowania zobowiązań.

Rodzic (opiekun prawny) którego umowa zostaje rozwiązana z dniem 31 sierpnia zobowiązany jest złożyć wniosek do dnia 10 września. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o zwrot E=mc2

 

 

Kopiowanie zabronione.
PLACÓWKA Regulaminy